Components del tabac
Més de 4.000 substàncies químiques
Fa dècades que la negació de les conseqüències que els components del tabac i del fum del tabac en l’ambient o HTA sobre la salut es devia sobretot als pocs o incorrectes estudis que estaven publicats. Actualment l’evidència científica sobre els efectes de l’exposició involuntària al fum del tabac és innegable (Ayesta i Lorza, 2007).

El fum del tabac és una barreja complexa de gasos i partícules en què hi ha més de 4.000 substàncies químiques, algunes d’ella irritants i més de quaranta cancerígenes. Entre aquestes substàncies estan hidrocarburs polinuclears aromàtics, N-Nitrosamines, metalls pesats, gasos amb propietats nocives sent el CO el principal. A més, com hem comentat, hi ha més de seixanta substàncies afegides per les companyies de tabac durant la manufacturació del tabac (Fowles i Dybing, 2003).

Corrent principal i corrent secundaria del fum del tabac
Un cigarret en combustió produeix dos tipus de corrent:

  • El corrent primari o principal que es produeix durant les calades del fumador. A la pipa, aquestes es donen espaiades i el fum no sol empassar. En canvi en els cigarrets s’inhala el fum, que penetra profundament, fins als alvèols pulmonars..
  • El corrent secundari o lateral està formada pel fum desprès entre les calades. Per a un cigarret la durada del corrent secundària és molt més important que la del corrent primari (de 20 a 30 segons de calades actives sobre un total d’uns 10 minuts). Aquesta corrent secundària contamina de forma important l’ambient ja que el seu contingut en productes tòxics és molt més gran que en el corrent primària, en ser fruit d’una combustió més incompleta ia menor temperatura. Els fumadors i no fumadors que estiguin exposats a aquest corrent pateixen gran part dels efectes nocius del fum (Rodríguez, Calvo i López, 2003; Haustein, 2003).
El HTA està format pel corrent lateral (que constitueix més del 75%) i per la principal exhalada. En les persones involuntàriament exposades al HTA, sobretot en ambients tancats, es detecten augments en els nivells de partícules respirables, nicotina, hidrocarburs aromàtics policíclics, CO i altres substàncies (Ayesta i Lorza, 2007).

Pel que podem dir que el HTA causa mort prematura i malaltia, tant en adults com en nens. En nens més augmenta el risc de mort sobtada, infeccions respiratòries i de l’oïda interna i agreujament d’asma principalment. En adults ocasiona efectes cardiovasculars (Ayesta i Lorza, 2007).

El més important a tenir en consideració respecte al tabac és que no existeix un nivell d’exposició que pugui considerar-se lliure de risc, per això cal abandonar la idea de la reducció del dany o la diferent afectació segons exposició ja que no s’ha trobat aquesta correlació empíricament.

Pero, què conté concretament? Quins són els components de una cigarreta?
Components del tabac addictius

Sucres:

Ingredient inclou sucre blanc ( sacarosa ) , sucres parcialment o totalment invertits ( glucosa , fructosa , i sucrosa ) , sirpoe de blat de moro , mels i sucre de acre ( sucrosa ) .

Oficialment s’afegeix com aroma , però en cremar formen formaldehid .

En rates hi ha demostrada una sinergia entre l’acetaldehid i la nicotina . Si podien triar entre la noctína sola i la nicotina amb acetildehído , les rates pulsen la barra amb la barreja. És mutagènic i tòxic per a l’embrió .

Substàncies:

Que componen el cigarret declarades com addictives :

Acetaldehid 0,001% ( declarat com armoa )

Basat en treball gràfic realitzat per El País el 2007 .

 

VOLS CONÈIXER EL NOSTRE PROGRAMA?
Els últims estudis han demostrat que quan hi ha un contacte amb un especialista i un ús del tractament adequat, es dobleguen les probabilitats que l’intent de deixar de fumar tingui èxit.